Τιμολόγια Προμηθευτών Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων

Γενικές Οδηγίες:

 1. Η δαπάνη πρέπει να είναι επιλέξιμη και προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό του προγράμματος.
 2. Τα παραστατικά θα πρέπει είναι πρωτότυπα, εξοφλημένα ή να έχουν εκδοθεί επί πιστώσει στα στοιχεία της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ν.Π.Δ.Δ

ΑΦΜ 090207683

Γ’  Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

26335,ΠΑΤΡΑ

 

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

UNIVERSITY

PARODOS ARISTOTELOUS 18

26335 PATRAS, GREECE

VAT ID: EL090207683

 

 1. Η εξόφληση του τιμήματος λαμβάνει χώρα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ανάδοχος.
 2. Αν η πληρωτέα αξία του τιμολογίου ξεπερνάει το ποσό των 1.500 ευρώ (μετά και τις αναλογούσες κρατήσεις), απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας του προμηθευτή. Για τιμολόγια που η πληρωτέα αξία τους (μετά και τις αναλογούσες κρατήσεις) ξεπερνάει το ποσό των 3.000,00 ευρώ, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 3. Για αγορές άνω των 2.500,00 ευρώ (καθαρή αξία) απαιτείται και σύμβαση υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή.
 4. Το όριο προμήθειας ανά είδος και ανά προμηθευτή για διάρκεια ενός έτους είναι 20.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά πρόγραμμα.
 5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι μοναδικός ή το είδος (πάγιο ή software) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, δεν απαιτείται διαγωνισμός με τρεις προσφορές (για τιμολόγια άνω των 20.000,00 ευρώ). Συμπληρώνεται όμως το έντυπο «Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση». Μαζί με αυτό το έντυπο ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποκλειστικότητας του Προμηθευτή.

Υποβολή Δικαιολογητικών για την πληρωμή:

 • Εντολή Πληρωμής (Έντυπο Ε.130.1)
 • Πρακτικό Παραλαβής, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και από δύο (2) άλλα μέλη (Έντυπο Ε.130.9)
 • Κατάσταση Δαπανών σε περίπτωση περισσότερων τιμολογίων από τον ίδιο προμηθευτή (Έντυπο Ε.130.10)
 • Το πρωτότυπο παραστατικό (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής ή απόδειξη)

 

 • Στα τιμολόγια προμήθειας υλικών που η καθαρή τους αξία ξεπερνά τα 150,00 ευρώ, παρακρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας.
 • Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που η καθαρή τους αξίας ξεπερνά τα 150,00 ευρώ, παρακρατείται φόρος 8% επί της καθαρής αξίας.
 • Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (π.χ. τιμολόγια από λογιστές κ.α., ως αναφέρονται στο Ν.2238/1994) με καθαρή αξία άνω των 300,00 ευρώ, παρακρατείται φόρος 20% επί της καθαρής αξίας.
 • Αν το παραστατικό (τιμολόγιο) είναι εξοφλημένο (αξίας άνω των 150,00 ευρώ), είτε θα γίνεται η αναλογούσα παρακράτηση βάσει του είδους του τιμολογίου είτε θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητείται από τον προμηθευτή απόδειξη πληρωμής του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο.
 • Στο τέλος κάθε έτους, εκδίδεται από την υπηρεσία βεβαίωση παρακράτησης φόρου.