Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/3η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

 

6ΛΝ746ΨΖΣΘ-24Τ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ