Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/5η διαδικασία/2022/θέση 1

 

 

ΨΟΟΑ46ΨΖΣΘ-ΠΟ9 πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ