Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/6η διαδικασία/2022/θέση 1

 

6ΝΜΕ46ΨΖΣΘ-ΨΛΘ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ