Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80040/1η διαδικασία/2022/θέση 1

 

ΩΖΣΔ46ΨΖΣΘ-Ξ7Ω πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ