Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «T4SVEN – Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) -2020-1-HR01-KA226-VET-094781», με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

ΩΣ3Τ46ΨΖΣΘ-0ΚΦ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ