Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει :

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 162777, για τις Υπηρεσίες Οργάνωσης, Προβολής και Διεξαγωγής Hackathon, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ_ΩΝ5Α46ΨΖΣΘ-Ε9Π

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ_22PROC010727298

 

espd-request-v2-Signed

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Ε.Ε.Σ