Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής κατόπιν ένστασης για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/3η διαδικασία/2022/θέση 2

 

6ΤΩΛ46ΨΖΣΘ-ΘΥΓ πρακτικό επιλογής για τη θέση2 μετά την εξέταση της ένστασης

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ