Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80041/1η διαδικασία/2022/θέση 1

 

ΨΦΥΔ46ΨΖΣΘ-9ΨΓ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ