Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80230/2η διαδικασία/2022/θέση 1

 

6Α6Ο46ΨΖΣΘ-92Ρ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ