Ο κεντρικός στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος CARE είναι να αναπτυχθεί ένα τεκμηριωμένο και πολιτισμικά-ευαίσθητο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτυπώνει/λαμβάνει υπόψη (α)
τους αναπτυξιακούς στόχους, την αξιολόγηση της ποιότητας, τις προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα και τις πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΠΕΦ και (β) τις αποτελεσματικές στρατηγικές/τακτικές για την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την διαχείριση των δομών ΠΕΦ που βελτιώνουν τον αντίκτυπο της ΠΕΦ. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια ειδικών από διάφορα επιστημονικά πεδία (παιδαγωγικά, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονομία), με τη συνεργασία οργανώσεων γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού από 11 χώρες που εκπροσωπούν τις βασικές περιφέρειες της Ευρώπης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο που είναι πολιτισμικά ευαίσθητο και έχει πολλές πιθανότητες να τύχει ευρείας υποστήριξη τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασικοί στόχοι του CARE:
• Ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου, πολιτισμικά-ευαίσθητου Ευρωπαϊκού πλαισίου για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας της ΠΕΦ σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, αναλυτικών προγραμμάτων, και ελέγχου της ποιότητας και της αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των γονιών, του προσωπικού, και μελών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
• Μελέτη των χαρακτηριστικών των αναλυτικών προγραμμάτων, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, και της ποιότητας που συμβάλλουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην ανάπτυξη του παιδιού, την μάθηση, και την ευημερία του.
• Καθορισμός των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ΠΕΦ υψηλής ποιότητας και επισήμανση αποτελεσματικών στρατηγικών για την επαγγελματική ανάπτυξη.
• Αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΠΕΦ στην Ευρώπη, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τα παιδιά από μη-προνομιούχα περιβάλλοντα, και προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τον αντίκτυπο της ΠΕΦ.
• Προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν την συμμετοχή στις δομές ΠΕΦ, ιδιαίτερα για τα παιδιά από μη-προνομιούχα περιβάλλοντα.
• Προσδιορισμός των στρατηγικών χρηματοδότησης που μπορούν να αυξήσουν τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και ανάλυση κόστους-οφέλους των υπηρεσιών ΠΕΦ.
• Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών ευημερίας βασισμένων σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές στις υπηρεσίες ΠΕΦ και τις διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων κρατών, με στόχο την παρακολούθηση του παιδιού και λειτουργία των δομών ΠΕΦ.
Απώτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου, πολιτισμικά-ευαίσθητου Ευρωπαϊκού πλαισίου για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας της ΠΕΦ σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, αναλυτικών προγραμμάτων, και ελέγχου της ποιότητας και της αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των γονιών, του προσωπικού, και μελών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

 

Πρόγραμμα: FP7

Άξονας: Theme [SSH.2013.3.2-2] «Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and economic benefits» (FP7- SSH-2013-2)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνστατίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής ΣΑΣ ΕΑΠ

Κοινοπραξία:

• Utrecht University (The Netherlands)
• University of Oxford (The United Kingdom)
• Early Childhood Education at Free University Berlin (Germany)
• Aarhus Universitet (Denmark)
• HIVA – Research Institute for Work and Society – University of Leuven (Belgium)
• Jyvaskylan Yliopisto (Finland)
• University of Milan – Bicocca (Italy)
• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
• Instituto Universitario de Lisboa (Portugal)
• Hogskolen I Vestvold (Norway)
• Uniwersytet Warszawski (Poland)

Διάρκεια: 1/2014-12/2016

Ιστότοπος Έργου: http://ecec-care.org/about-care