Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδελεχή επιμόρφωση των διδασκόντων ξένων γλωσσών σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών αξιολόγησης της γλωσσομάθειας των μαθητών μέσα στην τάξη. Η επιμόρφωση θα βασιστεί σε αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) το οποίο θα εκπονηθεί μετά από αναλυτική διερεύνηση των αναγκών μεγάλου αριθμού διδασκόντων και μαθητών στην Ευρώπη.

 

Πρόγραμμα: Erasmus+

Άξονας: Erasmus+ Programme: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for School Education

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Σηφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΑΣ ΕΑΠ

Κοινοπραξία:

University of Cyprus (coordinator),

Hellenic Open University,

University of Debrecen ,

Padagogische Hochschule Heidelberg,

University of Bedfordshire

Διάρκεια: 9/2015-8/2018

Ιστότοπος Έργου: http://taleproject.eu/