Ενταξιακή εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη κοινωνία

Η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ζωτικής σημασίας για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες στη ζωή των ατόμων. Η οργάνωση και τα αποτελέσματα των αγορών εργασίας έχουν ένα στρωματοποιημένο χαρακτήρα σε σχέση με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με τον τομέα της υγείας, την πολιτική συμμετοχή και την οικογενειακή ζωή και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των παιδιών τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά και την εθνοτική καταγωγή των οικογενειών τους. Μεταξύ των μη προνομιούχων ομάδων που βιώνουν έντονα εκπαιδευτικά προβλήματα στην Ευρώπη είναι μεγάλες ομάδες μεταναστών από χώρες προέλευσης όπως η Τουρκία, το Μαρόκο, η Αλγερία και η Τυνησία, γηγενών εθνοτικών-πολιτισμικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι κοινότητες Ρομά, και ομάδες του γηγενούς πληθυσμού μιας χώρας με χαμηλό εισόδημα. Υπάρχει μια σαφής ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανισότητας και των προβλημάτων που προκύπτουν από την ποικιλομορφία των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων με απώτερο στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή, η ένταξη και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο ISOTIS στοχεύει στην μελέτη αυτών των ζητημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Μεταξύ των στόχων του προγράμματος, κινούμενο στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τους Στρατηγικούς Στόχους της Ε.Ε. για το 2020, το ερευνητικό πρόγραμμα ISOTIS έχει ως στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών σε διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικο-εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικές ανισότητες που αναδύονται ήδη από την πρώιμη περίοδο στην ζωή των παιδιών από ευάλωτες, μη προνομιούχες κοινωνικο-πολιτισμικές ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας. Η μελέτη έχει ως στόχο να παράξει τεκμηριωμένες βάσει έρευνας, συγκεκριμένες προτάσεις και εργαλεία για: (1) την υποστήριξη μη προνομιούχων οικογενειών και κοινοτήτων προκειμένου να χρησιμοποιούν τους δικούς τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και γλωσσικούς πόρους για τη δημιουργία ασφαλών και πλούσιων σε ερεθίσματα για την ανάπτυξη των παιδιών οικογενειακών περιβαλλόντων, (2) την ανάπτυξη αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών πρακτικών στους χώρους της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, (3) την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού  και των εκπαιδευτικών πλαισίων/σχολείων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και οι ενταξιακές παιδαγωγικές πρακτικές, (4) την ενίσχυση των συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών/θεσμικών δομών με στόχο την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, και (5) την ανάπτυξη εθνικών (σε επίπεδο κράτους) πολιτικών για την καταπολέμηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η μελέτη θα διαχειριστεί τα παρακάτω θέματα στο πλαίσιο 7 Πακέτων Εργασίας (Work Packages – WP): WP1: Ανισότητα στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών: πρότυπα και μηχανισμοί, WP2: Συνεντεύξεις με οικογένειες από μη προνομιούχες/μειονεκτούσες κοινότητες, WP3: Στήριξη της οικογένειας για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ισότητας, WP4: Ενταξιακά προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικές πρακτικές, WP5: Ανάπτυξη των επαγγελματιών και των οργανισμών, WP6: Συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών και θεσμών για την στήριξη των οικογενειών, WP7: Διάχυση των αποτελεσμάτων και επικοινωνία.

 

ISOTIS addresses the nature, causes and impact of early emerging social and educational inequalities in the context of socioeconomic, cultural and institutional processes. The aim is to contribute to effective policy and practice development to combat inequalities. Quasi-panels and pooled longitudinal datasets will be used to examine the variation in early educational gaps and developmental trajectories across countries, systems and time. To disentangle the complex interactions between characteristics of systems and target groups, ISOTIS will study significant immigrant, indigenous ethnic-cultural and low-income native groups, associated with persistent educational disadvantages. ISOTIS will examine current resources, experiences, aspirations, needs and well-being of children and parents in these groups in the context of acculturation and integration, and in relation to local and national policies. ISOTIS aims to contribute to effective policy and practice development by generating recommendations and concrete tools for (1) supporting disadvantaged families and communities in using their own cultural and linguistic resources to create safe and stimulating home environments for their children; for (2) creating effective and inclusive pedagogies in early childhood education and care centres and primary schools; for (3) professionalization of staff, centres and schools to improve quality and inclusiveness; for (4) establishing inter-agency coordination of support services to children and families; and for (5) developing policies to combat educational inequalities. ISOTIS will develop inter-linked programmes for parents, classrooms and professionals using Virtual Learning Environments for working in linguistically diverse contexts. All this work together is expected to support the education practice and policy field in Europe in meeting the challenges of reducing social and educational inequalities.

Πρόγραμμα: H2020 – H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Άξονας: H2020-EU.3.6.1.2. – Trusted organisations, practices, services and policies that are necessary to build resilient, inclusive, participatory, open and creative societies in Europe, in particular taking into account migration, integration and demographic change

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνστατίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής ΣΑΣ ΕΑΠ

Κοινοπραξία:

 1. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF),
 2. HOGSKOLEN I SOROST NORGE (HSN),
 3. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA),
 4. THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE COLLEGE OF 5.THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN (TCD),
 5. FREIE UNIVERSITAET BERLIN (FUB), FUB contract number: 2016000338
 6. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (UNIMIB),
 7. UNIVERSIDADE DE COIMBRA (UC),
 8. UNIVERSIDADE DO PORTO (UPORTO),
 9. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA (ISCTE-IUL),
 10. HELLENIC OPEN UNIVERSITY (EAP),
 11. UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIWARSAW),
 12. UNIVERSITETET I OSLO (UNIVERSITY OSLO),
 13. INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LE VOLONTARIAT (IRIV),
 14. INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION (ISSA),
 15. ANDRIESSEN JEFFREY ELBERTUS BARTHOLOMEUS (WISE & MUNRO),
 16. MASARYKOVA UNIVERZITA (MU

Διάρκεια: 1/1/2017-31/12/2019

Ιστότοπος Έργου: http://cordis.europa.eu/project/rcn/205811_en.html