Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κεντρική δράση 3

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την από 15/12/2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής – Πρωτοβουλίες καινοτομίας πολιτικής,  «Ευρωπαϊκά προγράμματα Forward-Looking Cooperation (μελλοντοστραφή) στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης» – EACEA/41/2016

 

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει σχέδια που στοχεύουν στον προσδιορισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en

 

 

Επιτελική Σύνοψη

Φορέας: EACEA  (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)

(CALL FOR PROPOSALS EACEA/41/2016 under the Erasmus+ programme Key action 3: Support for policy reform — Initiatives for policy innovation

European forward-looking cooperation projects in the fields of education and training (2016/C 467/07))

Καταληκτική Ημερομηνία:  14/03/2017 , 12.00 CET

Budget: EUR 8 000 000. Χρηματοδότηση 75 % επι των επιλέξιμων δαπανών. Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο EUR 500 000.

Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης -ή σε άλλους τομείς όπως η άτυπη μάθηση και, μεταξύ άλλων, η νεολαία και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί τομείς – και/ή οργανισμοί που υλοποιούν διατομεακές δραστηριότητες.

Διαδικασία: Ηλεκτρονική Υποβολή  (Για ενημέρωση λογαριασμού ECAS και PIC, απευθυνθείτε στο Τμ. Υποστήριξης Ερευνών)

 

INFO DAY:            27/01/2017 – 09:00 to 17:30

Venue: Management Centre Europe (MCE) – Brussels Rue de l’Aqueduc 118 1050 Ixelles, Belgium, Organiser: EACEA

Για εγγραφή: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en

 

OJ C467-18-15.12.2016 Extract

 

Εσωτερική Επικοινωνία:

Υποστήριξη Προγραμμάτων: Νίκος Αχιλλεόπουλος, e-mail: achilleopoulos@eap.gr Τηλ.: 2610-367649 – Fax: 2610 367111

Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111