Αξιότιμα μέλη του ΕΑΠ

 

 

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων για τη πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» ισχύουν τα εξής:

 

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος/Φορέα από τον οποίο προέρχονται  (σημ.: Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ)

(βλ. παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας )

 

Παρακαλούμε, δώστε κάθε προσπάθεια, να υποβάλλεται τις προτάσεις σας στην ΕΔΕΛ, στο διάστημα που αναφέρθηκε (δηλ. μέχρι 5/2-> κατ’ επέκταση Δευτέρα 6/2), για να μπορέσουμε να προβούμε έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες κατάθεσης. Η αίτηση χρηματοδότησης κάθε πρότασης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο (το πρόεδρο κ. Καρδάση)

 

Στη συνέχεια ο ΕΛΚΕ (σημ.: Ε.Δ.Ε.Λ.) υποβάλλει τις προτάσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ. (μέχρι 1/3)

Υπεύθυνο για την υποβολή των προτάσεων είναι το Τμ. Υποστήριξης Ερευνών

 

Β) Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ):

  • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. (Βλ. συνημμένο).Το έντυπο εμπεριέχει και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
  • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
  • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.

 

 

Γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016 (word| 109 KB)

 

Προσοχή δημοσιεύτηκαν και  Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) (PDF|279KB) Νέο!

 

Θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη και από το email edel@eap.gr, ενώ η σχετική σελίδα του φορέα χρηματοδότησης είναι http://www.edulll.gr/?p=31436 

 

Εσωτερική Επικοινωνία: Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr  – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111