Υποβολή Προτάσεων

– Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι καλούνται να υποβάλλουν μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ανά πρόταση (βλ. έντυπο υποβολής πρότασης) στη διεύθυνση tvagenas@eap.gr, έως και τη Δευτέρα 23/01/2017.

Σημείωση: Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο και β) από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής.

– Το έντυπο υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία Πρότασης: Τίτλος, Επιστημονικό Πεδίο, Επιστημονικό Υποπεδίο, Επιστημονική Εξειδίκευση  και Στοιχεία Ακαδημαϊκού Συμβούλου: Επώνυμο, Όνομα, Βαθμίδα, Τμήμα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Email

– Τα στοιχεία των Επιστημονικών Πεδίων βρίσκονται στο Παράρτημα IV της Πρόσκλησης της ΕΥΔ.

Σχετικό ΕΝΤΥΠΟ για ΕΔΕΛ: E 32.1_Proposal Submission_v1

«Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια υποβολής πρότασης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα» (Ε.32.1). Απαιτείται, προκειμένου η πρόταση που θα καταθέσετε να λάβει έγκριση από την ΕΔΕΛ και να υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

– Προγραμματίζεται τεχνική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 01/02/2017.

– Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στην ΕΔΕΛ μέχρι και τη Δευτέρα 06/02/2017 και το αργότερο μέχρι 09/02/2017

– Η ΕΔΕΛ  θα υποβάλλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ έως την Τετάρτη 01/03/2017 (λήξη προθεσμίας υποβολής).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, την πρόσκληση της ΕΥΔ, τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία και τα σχετικά παραρτήματα, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436