Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Προσοχή δημοσιευτηκαν Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) (PDF|279KB) Νέο!

Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΑΠ,

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑ:

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

  • Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση μικρών προτάσεων οι οποίες θα κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Κάθε «Ερευνητική Ομάδα» θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 άτομα «Νέους Ερευνητές» συμπεριλαμβανομένου και του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».
  • Ως νέοι ερευνητές λογίζονται (α) υποψήφιοι διδάκτορες και β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες, με δυνατότητα 7μηνης παράτασης.
  • Η ανάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν. Επί πλέον, κάθε πρόταση θα κατατίθεται από ένα μόνο Φορέα Υποδοχής και θα αναφέρεται σε ένα μόνο από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.
  • Τελικά παραδοτέα είναι η παρουσίαση ενός κοινού άρθρου σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον μία (1) κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων χωρίζεται σε δύο στάδια: (α) πληρότητα φακέλου και επιλεξιμότητα πρότασης δικαιούχου (β) αξιολόγηση προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων όπου περιλαμβάνεται και η επιστημονική αξιολόγηση της πρότασης
  • Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» στη διεύθυνση Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10.00 – 16.00, από την 19/12/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 01/03/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.edulll.gr/?p=31436 

Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr 

 

Συνημμένα:

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016 (word| 109 KB)

 

Οδηγός εφαρμογής για την Πρόσκληση

Οδηγός εφαρμογής (PDF|283KB)

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία  σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κοινοποιούνται οι σχετικές διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) (PDF|279KB) Νέο!

 

 

 

Εσωτερική Επικοινωνία:

Υποστήριξη Προγραμμάτων: Νίκος Αχιλλεόπουλος, e-mail: achilleopoulos@eap.gr Τηλ.: 2610-367649 – Fax: 2610 367111

Τμ. Υποστήριξης Ερευνών: Θεόδωρος Βαγενάς, e-mail: tvagenas@eap.gr – Τηλ.: 2610 367759 – Fax: 2610 367111