ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

  • Αγροδιατροφή (Agrofood)
  • Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
  • Ενέργεια (Energy)
  • Περιβάλλον (Environment)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 400.000€. Συντονιστής φορέας της σύμπραξης θα είναι αποκλειστικά επιχείρηση. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας – Ισραήλ, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη.

Περίοδος υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.grκάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης από 16/1/2017 έως 25/4/2017 (ώρα 16:00)

 Χρηματοδοτούνται:

  • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3315/20170113_prokhryxh_ellada_israhl.pdf

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/

Επικοινωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr