Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ).

Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για την βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν ΜΕ για την υλοποίηση προτεινόμενων από τους ίδιους ερευνητικών έργων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί μετά από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και για τα οποία οι ίδιοι/ες οι ΜΕ θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας και θα επιλέγεται από τον/την ΜΕ.

Πρόταση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν ΜΕ που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή ή έχουν ορίσει ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ιδρύματος και θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες, έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 24 έως 36 μήνες.

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.000.000€. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000€. Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι:

-Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€

-Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€

Οι δαπάνες διαχείρισης του έργου και λειτουργικών εξόδων του ΦΥ μπορεί να ανέλθουν έως το 10% του συνολικού κόστους του έργου.

Η υποβολή γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc  από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://erevna.minedu.gov.gr/index.php/gr/prokirixeis-m/704-1-7

http://www.gsrt.gr/News/Files/New71420/POSTDOC_Prokirixi_9_1_17_Final.pdf