Γενικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αμοιβές ερευνητών

1. Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως εξής: πάνω από 1.500 ευρώ (μετά και τις αναλογούσες κρατήσεις) φορολογική ενημερότητα, πάνω δε από 3.000 ευρώ και ασφαλιστική ενημερότητα (μετά και τις αναλογούσες κρατήσεις).

3. Στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) πρέπει να αναγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στο έργο για το διάστημα που αναφέρεται η συγκεκριμένη αμοιβή (π.χ. πακέτα εργασίας, παραδοτέα κ.α. )

Υποβολή δικαιολογητικών:

 • Για την έγκριση απασχόλησης
  • Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας. (Λήψη εντύπου)
  • Απαιτείται υπογραφή σύμβασης.
 • Για την πληρωμή
  • Εντολή Πληρωμής. (Λήψη Εντύπου)
  • Πινάκιο Αμοιβής. (Λήψη Εντύπου)
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
  • Βεβαίωση Επιστημονικού Υπευθύνου (καλής εκτέλεσης εργασιών) (Λήψη Εντύπου)
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (με την 1η εντολής πληρωμής και κάθε Ιανουάριο του κάθε έτους)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικού Φορέα
  • Φορολογική ενημερότητα (μικτά άνω των 1.500 ευρώ)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (μικτά άνω των 3.000 ευρώ)