ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

D1 – Αίτημα Αναληψης Υποχρέωσης

Ε 34.2_Ανάληψη Υποχρέωσης – Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας – Δημοσίευσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

E 34.3_Πρόταση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με Απευθείας Ανάθεση

D2 – Συνολικός Προϋπολογισμός

D3 – Ετήσιος Προϋπολογισμός

Ε-34.1_Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού

D-5_Ονομαστική Κατάσταση Πανεπιστημιακών

D-6_Ονομαστική Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων

D7 – Ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας

Φύλλα Χρονοχρέωσης 2021

Φύλλα Χρονοχρέωσης 2022

 

Ε.32.1. Υποβολή προτάσεων έργου (εκδ.1.1) 

Ε.32.2. Καρτέλα Έργου   

Ε.35.3.2. Δελτίο Αλλαγών Έργου (εκδ.1.1)

 

Ε.130.2.1. Αίτηση Διεξαγωγής πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής

Ε.130.2.7. Αίτηση Διεξαγωγής πρόσκλησης 

Ε.130.12. Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Διανυκτέρευσης

Υπεύθυνη Δήλωση για Μετακίνηση

Υπεύθυνη Δήλωση Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

 

E 130.1_Εντολή_Πληρωμής_Απόδοσης_Αμοιβών

Ε 130.28_Συνοπτική_Κατάσταση_Αμειβομένων_Πανεπιστημιακών

Ε 130.29_Συνοπτική_Κατάσταση_Αμειβομένων_Τρίτων

Ε 130.26_Εντολή_Πληρωμής_Απ Αν Εξοπλισμού_Υπηρεσιών & λοιπών Εξόδων

E 130.27_Εντολή_Πληρωμής_Απόδοση_Μετακινήσεων

Ε .130.6 Ημερολόγιο Κίνησης-Κατάσταση Δαπανών

Ε.130.7 Εντολή Μετακίνησης

Ε 130.9_Πρακτικό_Παραλαβής_v3

Ε.130.10 Κατάσταση Δαπανών (v2.1)

Ε 35.5.2 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_για έργα_v1.2_2022

Ε 35.5.1 Πρακτικό Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_v1.2_2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.