ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έκριση Μετακίνησης Προσωπικού

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

D1 – Αίτημα Αναληψης Υποχρέωσης

D1α – Εισήγηση απευθείας ανάθεσης

D2 – Συνολικός Προυπολογισμός

D3 – Ετήσιος Προϋπολογισμός

D4-Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμών

D-5_Ονομαστική Κατάσταση Πανεπιστημιακών

D-6_Ονομαστική Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων

D7 – Ονομαστική κατάσταση απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας

 

Ε.32.1. Υποβολή προτάσεων έργου (εκδ.1.1) 

Ε.32.2. Καρτέλα Έργου   

Ε.35.3.2. Δελτίο Αλλαγών Έργου (εκδ.1.1)

 

Ε.130.2.1. Αίτηση Διεξαγωγής πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής

Ε.130.2.7. Αίτηση Διεξαγωγής πρόσκλησης 

Ε.130.12. Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας

Ε.130.9. Πρακτικό Παραλαβής

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κατάσταση Πρόσθετων Αμοιβών

Τίτλος Κτήσης

Τίτλος Κτήσης ΙΔΑΧ

Τίτλος Κτήσης – Μόνιμοι

Υπεύθυνη Δήλωση Διανυκτέρευσης

Υπεύθυνη Δήλωση για Μετακίνηση

Υπεύθυνη Δήλωση για τίτλο κτήσης

Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΗ Υπαγωγής

Υπεύθυνη Δήλωση Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

 

Ε.130.1 Εντολή Πληρωμής (εκδ.3.8)

Ε.130.2 Πινάκιο Αμοιβής (εκδ. 2.1)

Ε .130.6 Ημερολόγιο Κίνησης-Κατάσταση Δαπανών

Ε.130.7 Εντολή Μετακίνησης

Ε.130.9 Πρακτικό Παραλαβής (v2.1)

Ε.130.10 Κατάσταση Δαπανών (v2.1)

Ε.130.15 Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών EY_(v1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.