Για τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΚΕ (σε ισχύ από 01/01/2019) επισκεφτείτε τη σελιδα  Kατάλογος νέων εντύπων ΕΛΚΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όνομα Αρχείου
Ε 130.1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Ε 130.2 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
(v2.1)
Ε 130.2 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ_v2.1
Ε 130.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(εκδ. 2.3)
Ε 130.3 Προσωπικά στοιχεία
Ε 130.4 ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ E 130.4_Misthodotiki Katastasi
Ε 130.5 ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ       E 130.5_Polythesia_v2.2
Ε 130.5.2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1256 (για ΙΔΑΧ ΕΑΠ) Ε 130.5.2 Δήλωση για ΙΔΑΧ ΕΑΠ_v2
E 130.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
(v3.2)
Ε 130.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v3.2
Ε 130.7 ENTOΛH ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(v3.1)
Ε 130.7 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_v3.1
E 130.8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(v2.1)
Ε 130.8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ _v2.1
Ε 130.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(v2.1)
Ε 130.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_v2.1
Ε 130.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
(v2.1)
Ε 130.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v2.1
E 130.11 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ε 130.11 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής
E 130.12 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε 130.12 Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας
Ε 130.15 Έντυπο Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών
(v1.1)
Ε 130.15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥ_v1.1
Ε 130.17 ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
(v1.1)
Ε 130.17 Αίτηση ταμειακής διευκόλυνσης
Ε 130.18 ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ_ΔΑΠΑΝΗΣ
(v1.1)
Ε 130.18 ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ_ΔΑΠΑΝΗΣ_v1.1
Ε 130.19 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ.ΦΟΡΕΑ
(v1.1)
Ε 130.19 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ.ΦΟΡΕΑ_v1.1
Ε 130.20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(v1.1)
Ε 130.20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_v1.1
Ε 130.21 ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(v2)
.Ε 130.21 ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_v2
Ε 130.23 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
(v1.1)
Ε 130.23 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ_v1.1

 

Ε 32.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ε 32.1 Υποβολής Προτάσεων Έργων_v1.1
E 32.2 ΚΑΡΤΕΛΑ ΈΡΓΟΥ  (εκδ.3η) E 32.2_Kartela_Ergou_v3
Ε 32.3 Ετήσιο_Πρόγραμμα_Έργων (v2.2)

 

Ε 32.3 Ετήσιο_Πρόγραμμα_Έργων_v2.2

 

Υποστηρικτικά Έντυπα κατά την υποβολή Προτάσεων προς ανανέωση
Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών

 

 

 

34.1.2 Πρακτικό Παραλαβής_άνω των 2500
(v1.2)
  Ε 34.1.2 Πρακτικό Παραλαβής_άνω των 2500_v1.2
Ε 34.1.3 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ΑΑΠ ή Υπ
(v1.1)
Ε 34.1.3 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ΑΑΠ ή Υπ_v1.1
Ε 34.1.4 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης ΑΑΠ ή Υπ
(v1.1)
Ε 34.1.4 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης ΑΑΠ ή Υπ_v1.1

 

 

Ε 35.2.1 Ορισμός ΕΠΠ και ΠΠ
(v2.2)
Ε 35.2.1 Ορισμός ΕΠΠ και ΠΠ_v1.1
 Ε 35.3.1 Αναφορά Κινδύνου Έργου
(v2.1)
 Ε 35.3.1 Αναφορά_Κινδύνου_Έργου_v2.1
 Ε 35.3.2 Δελτίο Αλλαγών Έργου
(v1.1)
 Ε 35.3.2 Δελτίο Αλλαγών Έργου_v1.1
 Ε 35.5.1 Πρακτικό Επιτροπής ΠΤΠ και ΠΕ
(v1.1)
 Ε 35.5.1 Πρακτικό Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_v1.1
Ε 35.5.2 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής για έργα ΕΣΠΑ
(v1.1)
Ε 35.5.2 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_για έργα ΕΣΠΑ_v1.1
 Ε 35.5.3 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής έργα με ιδίους πόρους
(v1.1)
 Ε 35.5.3 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_έργα_με_ιδίους_πόρους_v1.1
 Ε 35.5.4 Πρακτικό Επιτροπής ΠΤΠ και ΠΕ για ιδίους πόρους
(v1.1)
 Ε 35.5.4 Πρακτικό_Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_για ιδίους πόρους_v1.1

 

 

 

Ε.130.2.1 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων και ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης E 130.2.1 αίτηση έγκρισης διεξαγωγής προσκλήσεων_v2_με διευκρινίσεις (iso, 26.04.18)
E.130.2.2 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου E 130.2.2 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης
E.130.2.3 Τροποποιητική πράξη σύμβασης ανάθεσης έργου
(v1.4)
E 130.2.3 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης
Ε 130.2.4 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(v1.1)
Ε 130.2.4 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_v1.1
Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ε 130.3.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_v1.3

 

Ε 130.2.7 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ E 130.2.7 αίτηση διεξαγωγής πρόσκλησης_v1_με διευκρινίσεις (iso, 26.04.18)

 

 

Ε 130.3.1. Έντυπο αίτησης για έκδοση βεβαίωσης
(v1.3)
Ε 130.3.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_v1.3
Έντυπο αίτησης (μη τυποποιημένο)  έντυπο_αίτηση
Έντυπο διαβιβαστικού (μη τυποποιημένο)  έντυπο_διαβιβαστικό
Έντυπο Ένστασης ΕΛΚΕ_έντυπο_ένσταση

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ

 

Εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων https://kmd.ggde.gr/ 

 

 

 

 

.