Στον παρακάτω σύνδεσμο Θα βρείτε την πρώτη τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2017/12/1h_Prokirixi_melon_dep_-15_12_2017_revised.pdf

Συνημμένα

 ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ

Οι οδηγίες περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 6.3 σελ. 10 της προκήρυξης και άρθρα 8.2.4. και 8.2.5. σελ. 21)

Φορέας Υποδοχής (ΦΥ) 
Το ερευνητικό έργο υλοποιείται στον ΦΥ (Host Institution) στον οποίο κατέχει θέση ο ΕΥ (Επιστημονικός Υπεύθυνος – Principal Investigator).
Ο ΦΥ παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου στον ΕΥ του μόνο, και στην περίπτωση χρηματοδότησής του έργου συμβάλλεται ο ΕΛΚΕ με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του.

 

Μέλη του ΕΑΠ που ετοιμάζουν πρόταση με φορέα υλοποίησης το ΕΑΠ

 • Μέλη ΔΕΠ που ετοιμάζουν πρόταση παρακαλούνται να αιτηθούν από τον ΕΛΚΕ ΕΑΠ, Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ (Certification of Host Institution Commitment).
 • Λήψη αρχείου: Commitment letter of the host institution 
 • (To ΕΑΠ θεωρείται ως Host Institution)

 

Μέλη ΕΑΠ που συμμετέχουν ως συνεργάτες σε προτάσεις ΕΥ άλλου φορέα ΦΥ

 • Μέλη ΕΑΠ που συμμετέχουν ως συνεργάτες σε προτάσεις ΕΥ άλλου φορέα ΦΥ (άλλου ιδρύματος, κλπ.) παρακαλούνται να αιτηθούν από τον ΕΛΚΕ ΕΑΠ, επιστολή προθέσεων ((Letters of Intent of all cooperating organizations, βλ. και οδηγίες παρακάτω), με αναφορά στους πόρους του ΕΑΠ που πρόκειται να διαθέσουν για το έργο.
 • Λήψη αρχείου: LETTER OF INTENT HOU_ΕΛΙΔΕΚ_cooperation
 • (To ΕΑΠ θεωρείται ως associated entity)

 

Μέλη του ΕΑΠ που ετοιμάζουν πρόταση με φορέα υλοποίησης το ΕΑΠ και έχουν συνεργασία με ερευνητή άλλου φορέα (στην ομάδα έργου)

 • Ο ερευνητής οφείλει να παράσχει σχετικό Letter of Intent του ιδρύματός του
 • (To ΕΑΠ θεωρείται ως Host Institution και ο φορέας του συνεργάτη σας associated entity)

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υποβληθεί «Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ»  αλλά  υποβληθεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση από τον ΕΥ (σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της 21.12.2017)  τότε xρησιμοποιείται  έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) το οποίο υπογράφεται από τον ΕΥ και στο οποίο συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως απαραίτητο περιεχόμενο στη βεβαίωση ΦΥ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υποβληθεί «Επιστολή προθέσεων Συνεργαζόμενου Φορέα» αλλά υποβληθεί αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση από τον ΕΥ (σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της 21.12.2017) τότε χρησιμοποιείται το επισυναπτόμενο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) το οποίο  υπογράφεται από τον ΕΥ και στο οποίο συμπληρώνονται όλα τα παραπάνω που ορίζονται ως απαραίτητο περιεχόμενο της επιστολής προθέσεων και βεβαίως αναφέρεται η ονομασία του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Λήψη αρχείου: ypeythini-dilosi-2sel

 

Οδηγίες για τις Επιστολές προθέσεων από όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς (Letters of Intent of all cooperating organizations)

Υποβάλλονται μόνο εάν περιγράφονται σχετικές συνεργασίες στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο (Μέρος 1 της πρότασης).

Υποβάλλεται στην Αγγλική και για κάθε ένα από τους Συνεργαζόμενους Φορείς ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Για να θεωρείται πλήρης η «Επιστολή προθέσεων Συνεργαζόμενου Φορέα» πρέπει να χρησιμοποιείται το επίσημο επιστολόχαρτο (με το λογότυπο και την Αγγλική ονομασία) του Συνεργαζόμενου Φορέα, να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του αρμόδιου εκπροσώπου του Φορέα για το είδος της συγκεκριμένης συνεργασίας που αναφέρεται στο Μέρος 1 και να περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο τηςτα ακόλουθα :

 • Η διατύπωση της πρόθεσης συνεργασίας του Συνεργαζόμενου Φορέα στην συγκεκριμένη πρόταση (αναφορά στον τίτλο, το ακρώνυμο της πρότασης και το ονοματεπώνυμο του ΕΥ) που υποβάλλεται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ
 • Περιγραφή του είδους και του χαρακτήρα της συνεργασίας
 • το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή οι άλλοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν και ο αντίστοιχος αρμόδιος
 • η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια.

 

 

Προτεινόμενα Κείμενα για Υπεύθυνες Δηλώσεις:

*Επειδή το ΕΛΙΔΕΚ δε παρέχει σχετικές οδηγίες, και θεωρώντας ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι στα Ελληνικά, προτείνουμε να εμπεριέχεται η ακόλουθη πληροφορία:

ΥΔ αντί Βεβαίωσης ΦΥ – Υπογράφεται από τον ΕΥ:

Ο Ονοματεπώνυμο, τίτλος και θέση , είμαι Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), του έργου με Τίτλος και ακρώνυμο της πρότασης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», με ΦΥ το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

 Τα κάτωθι μέλη της Ερευνητικής Ομάδας αποτελούν προσωπικό του ΦΥ

•             Ονοματεπώνυμο, τίτλος και θέση του κάθε ονοματισμένου μέλους

 Οι υποδομές και πόροι που θα χρησιμοποιηθούν,  αφορούν χχχχχχ και διαχειριστική υποστήριξη από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΠ.

 

ΥΔ αντί Επιστολής Πρόθεσης – ΠΡΟΣΟΧΗ Υπογράφεται από τον ΕΥ:

Ο Ονοματεπώνυμο, τίτλος και θέση , είμαι Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ), του έργου με Τίτλος και ακρώνυμο της πρότασης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», με ΦΥ το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), θα συνεργαστώ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με συνεργαζόμενο φορέα το χχχχχχ

 • Περιγραφή του είδους και του χαρακτήρα της συνεργασίας
 • το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή οι άλλοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν και ο αντίστοιχος αρμόδιος
 • η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια.