Μηνιαία Ετήσια
Βασικός μισθός
Οικογενειακή παροχή
Μικτές αποδοχές
Κρατήσεις Ι.Κ.Α. (16%)
Κρατήσεις Ο.Α.Ε.Δ. (1%)
Καθαρές αποδοχές
Φόρος εισοδήματος (22-45%)
Εισφορά αλληλεγγύης (0-10%)
Καθαρό εισόδημα (πληρωτέο)
     
Εισφορές εργοδότη (25,06%)
Κόστος σύμβασης