Υπολογισμός αμοιβών και εισφορών
των υπαγομένων στην παρ.9, άρθρ.39, Ν.4387/2016
Ποσό σύμβασης/τιμολογίου
Φ.Π.Α. (24%)
Καθαρή αμοιβή
Ε.Φ.Κ.Α Εργοδότη (17.88%, ή 21.38%)
Κόστος στο έργο
Παρακράτηση φόρου (20%)
Ε.Φ.Κ.Α. εργαζομένου (9.22% ή 16.72%)
Ποσό προς δικαιούχο

(Αφορά μόνο υπολογισμό αμοιβών και εισφορών των υπαγομένων στην παρ.9, άρθρ.39, Ν.4387/2016)