Τα ακόλουθα  έντυπα τίθενται σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2019:

 

 

Γενικά Έντυπα

a.Υποβολή Έργου  Ε 32.1 Υποβολής Προτάσεων Έργων_v1.1

E 130.25 Έντυπο Υποβολής κάλυψης ιδίας συμμετοχής

b.Έναρξη Έργου Ε 32.2 Καρτέλα Έργου_v4

Ετήσιος Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ε 130.3 Προσωπικά στοιχεία

Ε 130.12 Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας

Ε 35.3.2 Δελτίο Αλλαγών Έργου_v1.1

c.Έσοδα Αίτηση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.)

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου εξωτερικού

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου επιδότησης

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

Αίτηση ταμειακής διευκόλυνσης μεταξύ έργων

Ε 130.17 Αίτηση ταμειακής διευκόλυνσης

d.Ανθρώπινο Δυναμικό Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης

Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου

Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων

Ονομαστκή κατάσταση Απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας

E 130.2.2 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης

e.Δαπάνες Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης

Ε 130.11 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής

Ε 130.1 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ_v3.8

Ε 130.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v2.1

Ε 130.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_v2.1

Ε 34.1.2 Πρακτικό Παραλαβής_άνω των 2500_v1.2

Ε 130.2 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ_v2.1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΝΕΟ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΔΕΠ ΕΑΠ 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΔΕΠ ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΕΑΠ 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΑΧ ΕΑΠ 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΑΧ ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΣΥΝ. 1_ Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής

ΣΥΝ. 2_ Υπεύθυνη Δήλωση ΜΗ Υπαγωγής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_πιστωτική-χρεωστική κάρτα

Αίτημα Οικονομικής Ενίσχυσης ΔΕΠ_Συνέδρια

 

f.Λοιπά έντυπα Ε 35.5.1 Πρακτικό Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_v1.1

Ε 35.5.2 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_για έργα ΕΣΠΑ_v1.1

Ε 35.5.3 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_έργα_με_ιδίους_πόρους_v1.1

Ε 35.5.4 Πρακτικό_Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_για ιδίους πόρους_v1.1

Ε 130.19 Αποστολή Χρημάτων σε Συνεργαζόμενο Φορέα

Ε 130.20 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ε 35.2.1 Ορισμός ΕΠΠ και ΠΠ_v1.1

Ε 130.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v3.2

Ε 130.7 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_v3.1

Ε 130.8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ _v2.1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΠ από Προιστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Διοικητικά Έντυπα

Δ0 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δ1 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ,1 
Δ2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓOY
Δ2α – ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Δ2β – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΛΚ
Δ5 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.5
Δ6 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Δ.6
Δ7 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.7
Δ8 – ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ,8
Δ9 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.9
Δ10 – ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MONTHLY TIME SHEET)
Δ11 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δ12 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.12
Δ13 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Δ.13
Δ14 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.14
Δ15 – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
Δ16 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ,16

 

 

 

 

Οικονομικά Έντυπα

Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης Ανάληψη Υποχρέωσης
Ετήσιος προϋπολογισμός Ετήσιος Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Συνολικός Προϋπολογισμός
O.01_εντολή προκαταβολής
O.02_απόδοση προκαταβολής
O.03_εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα
O.04_Εντολή πληρωμής – απόδοση αμοιβών
O.05_Εντολή πληρωμής – απόδοση υλικών και υπηρεσιών
O.06_Εντολή πληρωμής – απόδοση μετακινήσεων
O.07_Συνοπτική κατάσταση αμοιβόμενων Πανεπιστημιακών Ο.07
O.08 Συνοπτική κατάσταση αμοιβόμενων με ανάθεση έργου Ο.08
O.09_συνοπτική κατάσταση αμοιβομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας Ο.09
O.10_Πίνακας εξοπλισμού (όργανα-υλικά)
O.11_Πίνακας αναλωσίμων – λοιπών εξόδων
O.12 _Πίνακας στοιχείων για πληρωμή με έμβασμα
O.13_Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό
O.14_Travel diary (ΕΝ)
O.14_Ημερολόγιο κίνησης
Ο.16._Activity Report (ΕΝ)
Ο.16_Μετακινήσεις – Έκθεση πεπραγμένων
Ο.17_Εντολή πληρωμής – Απόδοση αμοιβών παροχής υπηρεσιών
Ο.18_Έκθεση πεπραγμένων μετακινήσεων
Ο.19_Εντολή πληρωμής – απόδοσης αμοιβών πανεπιστημιακών υποτρόφων
Ο.20_Απόδοση ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Ο.20
Ο.21_άδεια μετακίνησης

 

 

 

Έντυπα Αιτήσεων

Ατ1 – ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ατ1α – ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Aτ.01α
Ατ2 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Ατ3 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ατ4 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04
Ατ4α – ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ατ.04α
Ατ4β – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04β
Ατ4γ – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04γ
Ατ4δ – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04δ
Ατ7 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ατ9 – ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ατ11 – ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ατ12 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ Ατ.12
Ατ13 – ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ατ13 en – APPLICATION FORM FOR BANK ACCOUNT CREDIT (NATURAL PERSON USE ONLY)
Ατ14 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ατ.17 – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΛΚΕ/ΑΣΕΠ – Έντυπο ΕΛΚΕ/ΑΣΕΠ entypo_elke_asep