Τα ακόλουθα  έντυπα τίθενται σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2019:

 

 

Γενικά Έντυπα

a.Υποβολή Έργου  Ε 32.1 Υποβολής Προτάσεων Έργων_v1.1

E 130.25 Έντυπο Υποβολής κάλυψης ιδίας συμμετοχής

b.Έναρξη Έργου Ε 32.2 Καρτέλα Έργου_v4

Ετήσιος Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ε 130.3 Προσωπικά στοιχεία

Ε 130.12 Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας

Ε 35.3.2 Δελτίο Αλλαγών Έργου_v1.1

c.Έσοδα Αίτηση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.)

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου εξωτερικού

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου επιδότησης

Αίτηση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

Αίτηση ταμειακής διευκόλυνσης μεταξύ έργων

Ε 130.17 Αίτηση ταμειακής διευκόλυνσης

d.Ανθρώπινο Δυναμικό Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης

Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου

Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων

Ονομαστκή κατάσταση Απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας

E 130.2.2 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης

e.Δαπάνες Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης

Ε 130.11 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής

Ε 130.1 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ_v3.8

Ε 130.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v2.1

Ε 130.9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_v2.1

Ε 34.1.2 Πρακτικό Παραλαβής_άνω των 2500_v1.2

Ε 130.2 ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ_v2.1

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΔΕΠ ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΑΧ ΕΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΣΥΝ. 1_ Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής

ΣΥΝ. 2_ Υπεύθυνη Δήλωση ΜΗ Υπαγωγής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_πιστωτική-χρεωστική κάρτα

Αίτημα Οικονομικής Ενίσχυσης ΔΕΠ_Συνέδρια

 

f.Λοιπά έντυπα Ε 35.5.1 Πρακτικό Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_v1.1

Ε 35.5.2 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_για έργα ΕΣΠΑ_v1.1

Ε 35.5.3 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής_έργα_με_ιδίους_πόρους_v1.1

Ε 35.5.4 Πρακτικό_Επιτροπής_ΠΤΠ_και_ΠΕ_για ιδίους πόρους_v1.1

Ε 130.19 Αποστολή Χρημάτων σε Συνεργαζόμενο Φορέα

Ε 130.20 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ε 35.2.1 Ορισμός ΕΠΠ και ΠΠ_v1.1

Ε 130.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ_v3.2

Ε 130.7 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_v3.1

Ε 130.8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ _v2.1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΠ από Προιστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Διοικητικά Έντυπα

Δ0 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δ1 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ,1 
Δ2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓOY
Δ2α – ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Δ2β – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΛΚ
Δ5 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.5
Δ6 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Δ.6
Δ7 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.7
Δ8 – ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ,8
Δ9 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.9
Δ10 – ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MONTHLY TIME SHEET)
Δ11 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δ12 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.12
Δ13 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Δ.13
Δ14 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.14
Δ15 – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ
Δ16 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ,16

 

 

 

 

Οικονομικά Έντυπα

Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης Ανάληψη Υποχρέωσης
Ετήσιος προϋπολογισμός Ετήσιος Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Συνολικός Προϋπολογισμός
O.01_εντολή προκαταβολής
O.02_απόδοση προκαταβολής
O.03_εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα
O.04_Εντολή πληρωμής – απόδοση αμοιβών
O.05_Εντολή πληρωμής – απόδοση υλικών και υπηρεσιών
O.06_Εντολή πληρωμής – απόδοση μετακινήσεων
O.07_Συνοπτική κατάσταση αμοιβόμενων Πανεπιστημιακών Ο.07
O.08 Συνοπτική κατάσταση αμοιβόμενων με ανάθεση έργου Ο.08
O.09_συνοπτική κατάσταση αμοιβομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας Ο.09
O.10_Πίνακας εξοπλισμού (όργανα-υλικά)
O.11_Πίνακας αναλωσίμων – λοιπών εξόδων
O.12 _Πίνακας στοιχείων για πληρωμή με έμβασμα
O.13_Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό
O.14_Travel diary (ΕΝ)
O.14_Ημερολόγιο κίνησης
Ο.16._Activity Report (ΕΝ)
Ο.16_Μετακινήσεις – Έκθεση πεπραγμένων
Ο.17_Εντολή πληρωμής – Απόδοση αμοιβών παροχής υπηρεσιών
Ο.18_Έκθεση πεπραγμένων μετακινήσεων
Ο.19_Εντολή πληρωμής – απόδοσης αμοιβών πανεπιστημιακών υποτρόφων
Ο.20_Απόδοση ποσοστού άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας Ο.20
Ο.21_άδεια μετακίνησης

 

 

 

Έντυπα Αιτήσεων

Ατ1 – ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ατ1α – ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Aτ.01α
Ατ2 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Ατ3 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ατ4 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04
Ατ4α – ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ατ.04α
Ατ4β – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04β
Ατ4γ – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04γ
Ατ4δ – ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Ατ.04δ
Ατ7 – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ατ9 – ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ατ11 – ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ατ12 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ Ατ.12
Ατ13 – ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ατ13 en – APPLICATION FORM FOR BANK ACCOUNT CREDIT (NATURAL PERSON USE ONLY)
Ατ14 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ατ.17 – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΛΚΕ/ΑΣΕΠ – Έντυπο ΕΛΚΕ/ΑΣΕΠ entypo_elke_asep