Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσειςII. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς ΟργανισμούςIII. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτωνIV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςΗ Παρέμβαση Ι στον Β’ κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α’ κύκλο.Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Περίοδος υποβολήςαπό 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στον Οδηγό, Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα …

Προϋπολογισμός€ 200.000.000

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 €.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 600.000 €

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 €.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο/ εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 ΑθήναΤηλ801 11 36300Φαξ210 7458195

Σταυρούλα Πούλου
213 1300082

Μαρία Κουτσοπούλου
213 1300145

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=