Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες

Που μπορώ να ενημερωθώ για ανοιχτες προσκλήσεις έργων;

Σχετικοί Σύνδεσμοι: ->  Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Έρευνας

Πως υποβάλω προταση;

 

Δρομολόγηση διαδικασιών ανάθεσης έργου σε προσωπικό

Θέλω να συνεργαστώ με το ΕΑΠ. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι?

ΑΠ.: Η ΕΔΕΛ είναι αρμόδια για τη δρομολόγηση διαδικασιών ανάθεσης έργου σε προσωπικό. Ανάλογα με τις ανάγκες τους Ιδρύματος και άμα τη παραλαβή σχετικής απόφασης, αναρτάται στη Δι@ύγεια σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (έργο, πλαίσιο χρηματοδότησης, θέση, αντικείμενο, προσόντα, κριτήρια επιλογής, μοριοδότηση, τρόπος &χρόνος υποβολής, ανάρτηση αποτελεσμάτων, δικαίωμα ένστασης, προθεσμία υποβολής, ανάθεση έργου). Ως εκ τούτου, προτείνεται να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, όπου είναι αναρτημένες οι Προσκλήσεις και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου είναι αναρτημένες τόσο οι με ΑΔΑ εκάστοτε Προσκλήσεις όσο το αντίστοιχο έντυπο της Αίτησης, προσαρμοσμένο κάθε φορά στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση, προκειμένου για την εκτύπωση και συμπλήρωσή του. 

Θέλω να υποβάλλω υποψηφιότητα, βάσει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί. Τι χρειάζεται να κάνω?

ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθώντας της διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Πρόσκληση και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου είναι επίσης αναρτημένη η με ΑΔΑ Πρόσκληση, στην εν λόγω Πρόσκληση αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της υποψηφιότητάς σας (χρονικό περιθώριο, προθεσμία, τόπος & τρόπος υποβολής, περιεχόμενο φακέλου, διευκρινίσεις επί της υποβολής, στοιχεία & ώρες επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της ΕΔΕΛ).

Θέλω να υποβάλλω υποψηφιότητα, βάσει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων?

ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθώντας της διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Πρόσκληση και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου είναι επίσης αναρτημένη η με ΑΔΑ Πρόσκληση, στην εν λόγω Πρόσκληση αναγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (προθεσμία υποβολής, στοιχεία & ώρες επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της ΕΔΕΛ). Αφού παραληφθούν & πρωτοκολληθούν οι υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην ΕΔΕΛ, βάσει της αντίστοιχης Πρόσκλησης, διαβιβάζονται στην ορισμένη από την ΕΔΕΛ Επιτροπή Επιλογής, προς αξιολόγηση. Αφού παραληφθεί το Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Επιλογής, διαβιβάζεται σε επικείμενη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, προς έγκριση. Αφού παραληφθεί η σχετική Απόφαση της ΕΔΕΛ, αποστέλλεται στη Δι@ύγεια για ανάρτηση, με επιπλέον ανάρτηση αντίστοιχης Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

Έχω υποβάλει υποψηφιότητα, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί. Πώς ενημερώνομαι για τα αποτελέσματα?

ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθείτε της διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ => ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ => ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Απόφαση της ΕΔΕΛ και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ, όπου είναι αναρτημένη αντίστοιχη Ανακοίνωση. Προτείνεται να παρακολουθείτε τα σημεία αυτά σε τακτικό διάστημα, για να είστε άμεσα ενήμερος.

Θέλω να υποβάλλω ένσταση, βάσει απόφασης της ΕΔΕΛ που έχει αναρτηθεί. Τι χρειάζεται να κάνω?

ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθείτε της διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ => ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ => ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ/ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Απόφαση της ΕΔΕΛ και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ, όπου είναι αναρτημένη αντίστοιχη Ανακοίνωση, στην εν λόγω Απόφαση αναγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής ένστασης που ακολουθείται. Προτείνεται να παρακολουθείτε τα σημεία αυτά σε τακτικό διάστημα, για να είναι εμπρόθεσμη η ένσταση που επιθυμείτε να υποβάλλεται.

Θέλω να υποβάλλω ένσταση, βάσει απόφασης της ΕΔΕΛ που έχει αναρτηθεί. Πώς γίνεται η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων?

ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθώντας της διαδρομή: (α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ => ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Πρόσκληση και (β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ => ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου είναι επίσης αναρτημένη η με ΑΔΑ Πρόσκληση, στην εν λόγω Πρόσκληση αναγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφιοτήτων (προθεσμία υποβολής, στοιχεία & ώρες επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της ΕΔΕΛ). Αφού παραληφθούν & πρωτοκολληθούν οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί στην ΕΔΕΛ, βάσει της αντίστοιχης Απόφασης, διαβιβάζονται στην ορισμένη από την ΕΔΕΛ Επιτροπή Ενστάσεων, προς εξέταση. Αφού παραληφθεί το Πρακτικό Επιλογής Κατόπιν Ενστάσεων της Επιτροπής Επιλογής, διαβιβάζεται σε επικείμενη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ, προς έγκριση. Αφού παραληφθεί η σχετική Απόφαση της ΕΔΕΛ, αποστέλλεται στη Δι@ύγεια για ανάρτηση, με επιπλέον ανάρτηση αντίστοιχης Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.


Έκδοση συμβάσεων συμβασιούχων

Έχει αναρτηθεί απόφαση της ΕΔΕΛ στη Δι@ύγεια, σύμφωνα με την οποία υπογράφω σύμβαση με το ΕΑΠ. Τι χρειάζεται να κάνω για να την υπογράψω ?

  • Μόλις παραληφθεί η σχετική απόφαση από το αρμόδιο γραφείο και ετοιμασθεί από τον αρμόδιο συνάδελφο, θα κληθείτε από την ΕΔΕΛ, προκειμένου για την υπογραφή της. Αν διαμένετε στην έδρα του ΕΑΠ, χρειάζεται να περάσετε από το αρμόδιο γραφείο της ΕΔΕΛ, για το οποίο θα ενημερωθείτε. Αν διαμένετε εκτός της έδρα του ΕΑΠ, η σύμβαση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά στον προσωπικό σας λογαριασμό, για τον οποίο θα ενημερώσετε τον αρμόδιο συνάδελφο, με επισυναπτόμενες οδηγίες υπογραφής της.

Έκδοση βεβαιώσεων συμβασιούχων

Έχω υπογράψει σύμβαση/συμβάσεις με το ΕΑΠ. Τι χρειάζεται να κάνω για να μου χορηγηθεί σχετική βεβαίωση?

  • ΑΠ.: Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, ακολουθώντας της διαδρομή: ΕΑΠ => ΤΜΗΜΑΤΑ => ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΔΕΛ), είναι αναρτημένο το «Έντυπο Αίτησης» (βλ. επισυναπτόμενο), το οποίο χρειάζεται να συμπληρώσετε. Αφού καταγράψετε αναλυτικά το αίτημά σας και τον τρόπο παραλαβής της βεβαίωσης, το υπογράφετε και το στέλνετε ηλεκτρονικά στο e-mail anathesi@eap.gr. Η βεβαίωση δύναται να αναγράφει τα στοιχεία της σύμβασης/των συμβάσεων που έχετε υπογράψει με το ΕΑΠ, χορηγείται εις διπλούν και υπογράφεται από τον/την εκάστοτε Πρόεδρο της ΕΔΕΛ. Μόλις υπογραφεί, καλείστε να περάσετε από το αρμόδιο γραφείο της ΕΔΕΛ να την παραλάβετε. Αν επιθυμείτε να σας σταλεί ταχυδρομικά, αυτή αποστέλλεται μέσω ΕΛΤΑ με απλό ταχυδρομείο. Αν επιθυμείτε να σας σταλεί μέσω courier, η χρέωση βαρύνει τον παραλήπτη.