Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ   Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στη διεύθυνση: http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=131_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load   Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στην Παρέμβαση […]

Read More →

Δημοσίευση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00 Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε: 126.000.000 ευρώ. Περισσότερες Πληροφορίες: http://edel.eap.gr/?page_id=907  Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν […]

Read More →

Επιτελική Σύνοψη Φορέας: ΓΓΕΤ Αντικείμενο: Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) – Αεροναυτική Καταληκτική Ημερομηνία:  21/02/2017  Budget: 2.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητικός φορέας, Επιχείρηση ή άλλος φορέας […]

Read More →